Konsten att synliggöra bibliotek (och andra publika kulturverksamheter?)

"Flera projekt i Sverige har arbetat med frågan om bibliotekens identitet, profil och image../ Det som vi i synliggörande-projektet saknat är kvalitativa berättelser om hur människor upplever sitt behov av litteratur, medier eller information och vilka vanor de har. Vi saknar tydliga redogörelser för olika gruppers användning och berättesler om betydelsen, dvs vad de får ut av sin biblioteksanvändning." (1)

Fick nyligen en kopia av rapporten "Konsten att synliggöra bibliotek – ett halländskt projekt 2009-2010" (2). Skriften sammanfattar ett utvecklingsprojekt som startades av Regionbibliotek Halland (3) i samarbete med ett antal kommunala bibliotek i länet. 

Under två år arbetade bibliotekspersonal praktiskt med att undersöka bilden av den egna biblioteksverksamheten, dess innehåll och utbud hos användare. Grupperna arbetade även med förnyelse av biblioteksrum och rumsliga kommunikationsfrågor samt marknadsförings- och varumärkesfrågor.

De genomförde dessutom studiebesök, inspirationsdagar, seminarier samt utbildningsträffar med hjälp av kommunikationskonsulter. En större undersökning i form av telefonintervjuer (N=800) med icke-användare av bibliotek i Halland, utfördes av Jema Rådgivning (4).

'Konsten att synliggöra bibliotek'. Omslag på en projektrapport från Regionbibliotek Halland

Syftet med projektet var att lyfta frågor om användarorientering och verksamhetsidentitet, på ett sätt som tydligt involverade personalen i problematiseringsarbetet.

Genom att olika slags bibliotek deltog, både huvudbibliotek i tätorter samt lokal- och skolbibliotek på mindre orter, så kunde olika erfarenheter diskuteras och jämföras. På detta sätt "synliggjorde" man sig också för varandra, vilket var en poäng i sig i projektet.

Projektgruppen presenterade rapporten på bok- och biblioteksmässan (5) i september, där projektet även fick bibliotekspriset 2011 för bästa marknadsföringsprojekt, Greta Renborgs pris (6). Hela satsningen, som hette "Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil", fick stöd av Statens kulturråd (7).

Projektrapporten kommer säkert att inspirera andra bibliotek att arbeta med förnyelsefrågor i allmänhet och brukarorienterad kommunikation i synnerhet.

Rapporten är mycket läsvänlig med en klar, resonerande ton genom hela skriften. Aktuell forskning refereras och litteraturförteckningen med länkar till texter, ger ytterligare tips för att fördjupa sig i frågorna.

I översikten nämns bland annat bristen på kvalitativ forskning kring användarvanor och upplevelser kring böcker och media, vilket inledningscitatet ovan beskriver. Mycket finns skrivet och forskat kring barn- och ungdomsperspektiv. Detta är också grupper som bibliotek generellt prioriterar. Samtidigt vet man lite om andra gruppers behov. T ex äldre vuxna som är den grupp som faktiskt är den största gruppen besökare och låntagare. Men målgrupper handlar inte bara om demografi – det kan också handla om intressen och attityder. Hur kan målgrupper beskrivas och servas på bättre sätt, knutet till t ex läs- och upplevelsevanor/förväntningar? Hur påverkar det marknadsföringen, eller rättare sagt kommunikationen?

Här finns också en intressant diskussion kring bibliotekens dubbla identitet. Dels en samhällsservice som är förankrad i politiska regler och styrdokument, dels en verksamhet som förväntas erbjuda ett utbuds- och kundorienterat perspektiv, en "handlade" organisation. Detta har bidragit till en "personlighetskluven" identitet för biblioteken. Både internt och hur de uppfattas av omgivningen:

"Som projektbibliotekens egna kartläggningar, enkät till bibliotekspersonalen och icke-användarstudien har visat, finns det dessutom en viss diskrepans mellan uppdragsgivarens uppdrag, användarnas behov och förväntningar, och biblioteksprofessionens egna mål och de roller de under historien har utvecklat som informationssökning, utbildning, bildning och kultur. Också detta måste diskuteras och tas med i beräkningen när det gäller att utforma en egen identitet som man kan stå för och förmedla utåt." (8)

Tunnelseende på brukare? Foto: Paul Henningsson, musedia

Innehållet och resonemangen kan också tillämpas på andra publika kulturverksamheter. Bibliotek, museer och kulturhistoriska besöksmål m fl organisationer står alla inför liknande förnyelseprocesser, som handlar om hur "uppdrag" att förvalta och tillgängliggöra kultur och kulturarv ska ske, i ett samhälle som förändrats sedan uppdragen formulerades..

Den som följer frågor om publikutveckling och brukarperspektiv inom museer, som t ex betonar vikten av att vara relevant för inte minst besöksovana grupper, kommer att känna igen flera av tankarna som lyfts fram i rapporten.

Hur skapa en plats för oväntade möten och nya perspektiv? Foto: Paul Henningsson, musedia

Även om inte IKT var en specifik utgångspunkt i detta fall, så är identitets- och organisationfrågor en väsentlig del av vad och hur något kommuniceras och till vem, t ex via digitala media. Vems röst hörs mest? Hur skapa publika platser där brukare också kan få uttrycka sig kreativt? Kan bibliotek i större utsträckning än idag stimulera människors möjligheter att stärka sina identititer, att
tänka nytt? 

I skriften prövas kända begrepp som "PR", "marknadsföring", "image", "profil". En bra bakgrund, inte minst, vad gäller tillämpning av sociala media i kulturverksamheter.

"..marknadsföring (betraktas) ibland av biblioteksvärlden som ett sätt att visa upp det man redan erbjuder snarare än som en kontinuerlig kommunikation där man involverar användarna och på allvar lyssnar in om utbud och tjänster är relevanta för deras behov." (9)

Möjligen är forskningsreferaten något dominerande. Det hade varit intressant att följa mer av processen i projektet och t ex se exempel på observationsmallar, rumsliga förnyelse-exempel mm. Och kanske höra lite vad som diskterats på de olika orterna, med projektmedarbetarnas egna ord/citat.

Fast kulturprojekt i ämnet brukarstudier och publikutveckling, baserat på förhållanden i Sverige, växer inte på trä’n…denna baseline-studie rekommenderas.

Ladda ner skriften som PDF-dokument från projektets bloggsida (10). Alternativt beställ den som trycksak från Regionbiblioteket Halland (11).

"Konsten att synliggöra bibliotek – ett halländskt projekt 2009-2010"  
Halländsk icke-användarstudie 2009 (pdf)

Se även:
"Transformation Lab" (pdf)
"Impact Evaluation of Museums, Archives and Libraries" (pdf)
  

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 10: Research15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off

Guide-app för spårvagnsturer i Göteborg

Turister på besök i Göteborg kan ladda hem en digital stadsguide för iPhone- eller Android-mobiler som sedan används ombord på spårvagnar i staden. 

"Spårvagns-sighteeing" lanserades den 1 juli och har utvecklats av Västtrafik (1) i samarbete med kommunikationsbyrån Forsman & Bodenfors (2) som har skapat appen samt Göteborgs stadsmuseum (3) som har tagit fram underlag för guidens manus.

Innehållet består av en GPS-aktiverad ljudguide som beskriver byggnader och miljöer utanför vagnarnas fönster. Guiden kan startas från valfri hållplats för någon av stadens spårvagnslinjer.  

Applikationen utgår från en stadskarta i Google maps (4), som triggar en passande rutt och linje beroende på den hållplats som användaren väljer.

Byggnader som kommenteras visas även som små bilder på skärmen och talar även om var åkaren befinner sig, samt när han eller hon ska göra ett spårvagnsbyte. Varje tur tar mellan 40 och 50 minuter totalt och avslutas vid den hållplats där turen startade. Tanken är också att låta användare dela med sig av sin åktur på en Facebook-sida.

– Vi strävar alltid efter att sänka tröskeln att resa med oss. Det gäller såväl de som reser med oss varje dag som besökare och turister. Sightseeing med spårvagn är något som vi kan vara ensamma om åtminstone i Sverige och blir ännu ett sätt att se mer av Göteborg. (1)

App:en är kostnadsfri och finns i svensk och engelsk version och hämtas från programportalerna Android Market (6) respektive iTunes (7).

'Spårvagns-sightseeing'. Startskärm för Android-app

Vald rutt för 'Spårvagns-sightseeing'.

Kommenterad sevärdhet, ur app:en för iPhone-telefoner

Handhavande & teknik 

MuseiTeknik har förstås testat guiden på vagnen…detta är en klart rolig idé som på ett kreativt sätt utnyttjar ett mobilt medium i dubbel bemärkelse, med ett enkelt och attraktivt grafiskt gränssnitt. 

Göteborg är för många förknippat med spårvagnar och vice versa. "Spårvagns-sightseeing" är ett kul sätt att uppleva staden för den som är lite intresserad av dess historia. Inte minst är det ett kulturprojekt i teknisk framkant där ett museum medverkar (även om det ej bygger på digitaliserat museimaterial i detta fall).

Därför är det synd att stadsmuseet har en så låg profil i sammanhanget, när detta är ett projekt som de har varit delaktiga i och som vill ge upplevelser i autentisk stadsmiljö (och inte bara innanför ett stadshistoriskt museums väggar). Appen nämns heller inte på Stadsmuseets webbplats. 

Ljudproduktionen är bra och har inte överdoserat innehållet. Samtidigt saknar jag något av en ramberättelse över Göteborg och dess historia som ger ett sammanhang och inte bara uppradad "monument"-information. Stadsutvecklingen syns i miljön och en färd med spårvagnen genom stadsdelarna kan liknas vid en tidsresa, vilket kanske kunde ha inkluderats i produktionen.

Upplägget av guiden kan annars ses som en semi-linjär tur; användaren väljer valfri startpunkt efter intresse, men därifrån går sedan guiden i bestämd rutt, dvs följer spårvagnssträckningen.

Detta är intressant eftersom i marknadsföringen av appen så kallas spårvagnarna för "sightseeingbussar" (8). Till skillnad från en traditionell röst-/ljudkommenterad förbestämd rundtur med t ex buss, där besökaren/passageraren inte behöver fundera över hur hon ska ta sig fram, så behöver turister här vara uppmärksamma på linjebyten och hållplatsorienteringar om turen ska följas i sin helhet. Dessutom ska guiden också hanteras samtidigt.. 

Att lära sig hur ett kollektivtrafiknät funkar på en annan ort kan vara en del av ett turistbesök. Fast oftast brukar denna uppgift i sig räcka..! Därför är det ett plus att informationen om spårvagnsbyte står på skärmen och inte ebart ges i ljudform. 

Tekniskt sett kan iPhone-applikationen också installeras i en iPod Touch, med senaste versionen av operativsystemet. Men eftersom guiden är GPS-styrd krävs kontinerlig tillgång till nätet, vilket inte fungerar lika bra med iPod Touch, som heller inte kan utnyttja den integrerade SMS-biljettfunktionen.

Det är väl just tekniken som väcker en del frågor kring app:en. I synnerhet hur guiden är tänkt att användas av internationella turister. 

Ständig GPS-avkänning drar extra mycket kraft ur smartphone-batterier, vilket användarna för övrigt får tips om på appens iTunes-sida. Att även ha ständig webbuppkoppling kan vara förknippat med olika trafikkostnader, för vissa internationella besökare kan det innebära mycket höga (och för henne/honom okända) kostnader.

Mellan 22:00 och 06:00 är guide-appen dessutom inaktiv. Användaren möts av en dialogruta i programmet om att det är för få turer efter 22:00. Om en besökare råkar ha en annan tidszon förinställd på sin smartphone kan det hända att guiden inte fungerar, trots att det är dagtid i Göteborg…

"Spårvagns-sightseeing" är slutligen en stor app, närmare 40 MB, vilket t ex försvårar
nedladdningar i mobila nät och kanske är lämpligare att installera via fast anslutning och dator. Denna faktor är också något att tänka på vid planering av liknande app-projekt, om t ex inresta turister är målgrupper.

Användares intresse och motivation
För några år sedan utvärderade jag en mobil stadsguide i Köpenhamn, där besökare skulle följa H C Andersens fotspår runt staden, genom dramatiserade ljudsekvenser, som även hade producerats i en engelsk version. 

Av de knappt hundra internationella turister som jag intervjuade, sade sig 85% ej vara intresserade av att använda mobilguiden. De skäl som angavs var bland annat att de var på resa och inte kunde ladda sina mobiler lika ofta som hemma och därför ville spara batterierna till privata samtal. 

Vidare så var de osäkra på vilka kostnader de skulle få på sina mobilräkningar. Turister från östasien kunde inte alls använda sina medhavda mobiler, eftersom systemen ej var kompatibla.

Slutligen sade ungefär hälften av de som avstod att de gärna skulle ha provat om mobilguiden var kostnadsfri. De menade att inte var lockade att betala för något som de ej kunde avgöra kvaliteten på, eller inte var säkra att de skulle nyttja fullt ut. 

Mobilanvändning och mobilvanor har förändrats sedan dess och smartphone-innehav ökar snabbt, inte minst i skandinaviska och nordeuropeiska länder. Och utvecklarna av "Spårvagns-sightseeing" har vänt sig just till ett specifikt segment: användare av smartphones. 

Bland den stora gruppen turister och intresserade finns förstås de som använder enklare mobiltelefoner, eller inte har eller vill använda denna teknik. Kanske en digital app kan kompletteras med komprimerade stadsguider i de tryckta tidtabellshäftena på spårvagnarna? (9) Tillgänglig information är viktigt även för kollektivtrafik..

"Spårvagns-sightseeing"

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 06: Digitalguider & mobilt15: Besökarstudier & publikutveckling16: Interaktionsdesign Comments Off

Workshop med koncept för iPad-plattor, webb och smarta objekt

Tidigare i våras höll jag en workshop med studenter vid det internationella masterprogrammet i museologi (1), vid Göteborgs universitet (2), som en del av föreläsningar i kursen "Museums and Digital Technologies" (3).

Studenterna hade dessförinnan gjort en exkursion till museer och kulturella besökmål i Göta älvdalen och besökte bland annat Vänersborgs museum (4), Trollhättan och Innovatum Science Center (5). 

Vid den lite senare workshopen fick studenterna i uppgift att arbeta gruppvis, under en dryg timme. Med papper, penna och post-it-ark skulle de presentera ett snabbt förmedlingskoncept, dvs en mycket enkel lo-fi design (6) för någon av museimiljöer från exkursionen. Antingen tänkt för en mobiltelefon, en surfplatta eller för en webbplats. 

De skulle utgå från något som de upplevde kunde förbättras vid miljöerna, med hjälp av ett digitalt inslag. De tänkta målgrupperna för applikationen skulle väljas, t ex familjer med barn, skolor, äldre besökare, internationella turister osv. 

Uppgiften var att presentera vad användarna skulle få göra och uppleva med hjälp av applikationen. De skulle också kommentera hur de tänkte hämta in feedback på sina koncept, från tänkta användare.

Vänersborgs museum. Foto: Vänersborgs museum

Intressant nog valde samtliga grupper att förhålla sig till Vänersborgs museum. Det byggdes 1885 och beskrivs i den egna marknadsföringen som något av ett museum över ett museum (7). Stora delar av de ursprungliga utställningsrummen har bevarat sin museikabinetts-karaktär från förra sekelskiftet. 

Studenternas koncept rörde museets basutställningar, dels den "Afrikanska fågelsalen" (8), dels "Vestra Sveriges Landtbruks-museum" (9) om svenska kulturväxter. 

Flera kreativa, spännande idéer kom i förslagen:

Konceptskiss för iPad-guide från grupp 1

Grupp 1 ville utveckla en guide-app för iPad-plattor, med två stråk: ett för familjer med barn och ett för äldre vuxna besökare. För de vuxna föreställde sig en mer faktaorienterad visningsguide. Den andra delen skulle innehålla mer aktiverande moment, med utgångspunkt från föremål, där besökarna skulle ges möjlighet att också spara sina genomförda aktiviteter till en webbplats för att göra återbesök online. 

Appen skulle startas med ett gemensamt gränssnitt, med bakgrundsinformation till museet, plankarta över museet samt urval ur utställingarna, "highlights". Appen skulle finnas på iPads till utlåning på museet.

Principskiss för kunskapsspel på iPad, grupp 2

Grupp 2 valde att presentera en app riktad till skolbarn, i form av ett kunskapsspel. Även den för iPad-plattor, som skulle finnas till utlån på museet. Genom lekfullt speltilltal skulle begrepp som evolution och ekologi behandlas. Spelet går vidare när användaren har besvarat frågor eller val baserat på vad barnen kan se eller läsa i fågelutställningen. Målet är att ta reda på: "Varifrån kommer jag?". Spelet startar med en bild av ett ägg: "Click it -> (it hatches) -> Where am I from?"

Grupp 3:

Grupp 3 – föreställde sig också en iPad-app, ett kunskaps-/simulationsspel. Spelet handlar om att starta en farm, under historisk tid och få odlingarna att överleva och utvecklas till modern tid – den som t ex har snappat "växelbruk" som strategi hade chansen att lyckas.

Spelet skulle utgå från museets lantbruksutställning men spinna vidare med annat material, som t ex simuleringsdelen men även quiz-moment, samt länkas till en egen sida på Facebook för spelet. Målgruppen var i första hand skolbarn, i andra hand familjebesökare.

Pedagogiskt spel om evolution och ekologi för webben, grupp 4

Grupp 4 föreslog utveckling av en pedagogisk webbplats, "Destination Collection", riktade till lite äldre skolbarn. Den skulle handla om fåglar, och vara förberedande för fysiska besök till museet och utställningen, med frågor och uppgifter kopplade till fågelutställningen.

Skolbarn skulle även få skapa en egna online-utställningar, med egna bilder och foton av fåglar. Webbsidan skulle även ha frågelåda/chattfunktion kopplad till museets och andra institutioners experter på området.

Grupp 5: stora publika event via sociala medier

Grupp 5 funderade främst kring museets identitet och marknadsföring, som ett "musei-museum" med begränsat allmänintresse (=negativt). Och samtidigt en "tidskapsel" som blivit unik pga att det har blivit ett museum över hur museer har sett ut (=postitivt). 

Museets k
unde marknadsföra sig genom att hålla större publikevenemang enbart i form av videostreamar online, spritt i olika sociala mediakanler. Vilket gruppen menade skulle generera nytt intresse och nya målgrupper (en del endast som "virtuella" besökare). Samtidigt som det fysiska unika museet står kvar med samma öppettider och rumsliga förutsättningar.  

Smart armband som triggar utställningsmedia/innehåll. Grupp 6

Grupp 6 formulerade idéer om ett trådlöst smart objekt, i form av ett armband som bärs av användaren. Beroende på vem hon / han är, ålder, intresse, önskemål osv skulle armbandet aktivera moment i utställningarna, som på olika sätt anslöt till bärarens profil.

För målgruppen barn skulle t ex detta kunna bli att besökaren fick en viss djurkaraktär tilldelad sig, med olika egenskaper och uppgifter att ta sig igenom vid besöket.

Del av b autställningen 'Den afrikanska fågelsalen'. Foto: Vänersborgs museum

Bärbar tillgänglighet och förmedling
Uppgiften syftade att ge studenterna ett fokus på att tänka och formulera "a user experience", vilket de lyckades med väldigt väl, på den korta tiden. Under presentationerna tog vi upp saker som t ex rörde målgrupper och digitala plattformar. Facebook-konton är t ex inte öppna för personer som är yngre än 13 år. Och frågan är i vilken utsträckning skolbarn använder sociala nätverkssajter, om det är en del av en digital kunskapsguide… 

Grupperna tog också fasta på det befintliga museets värde som museihistorisk ("viktoriansk") miljö. De menade att surfplattor kan skapa nya inslag utan att den fysiska miljön behöver påverkas. Kan vara en relevant teknologi för miljön, med andra ord.

Det var intressant att grupperna tänkte att smartphones och surfplattor skulle lånas ut av museerna.
Många ser nog att de nya mobila teknologierna är något som nuförtiden bärs av "alla", vilket ju inte är fallet (men en uppfattning som säkert påverkats av all smartphone-marknadsföring på bred front..)

Att erbjuda apparatur till utlån, säkrar däremot museernas tillgänglighets-strävanden. Dilemmat är samtidigt att dessa spets-tekniker ändras och förnyas i snabb takt. Nästan nya modeller föråldras raskt, vilket ju kan skapa problem redan på relativt kort sikt. 

Samtidigt kanske marknadens surfplattor behöver kompletteras med mer robusta skyddsfodral, om tanken är att aktivera barn i och kring museiutställningar? Det är en annan aspekt av utvecklingsprocessen och användningen av de nya verktygen.

IKT – inte bara för "experter"
Vad som framförallt var intressant med workshopen, var hur säkert och okomplicerat grupperna presenterade funktioner och navigationsstukturer för tänkta appar.

Den internationella studentsammansättningen har varit lite olika, från år till år. Vid tidigare workshops har erfarenheterna och intresse för IKT-frågor skiftat. Här hade merparten av studenterna mycket klara bilder av hur applikationer skulle fungera, relevant innehåll/interaktivitet osv, eftersom de flesta hade egna erfarenheter av smarta mobiler.

Det är inte ju så många som har 3D-scanners hemma eller har arbetat med multimedia- och databasproduktioner på egen hand…kanske har vi, tack vare mobil-, smartphone- och sociala mediavågen, nu fått ett läge där användarorientering inom kommunikationsdesign så att säga är  mera självklar? Alla som nu har kunnat skaffa smarta mobiler kan se och förstå de bärbara teknikernas potential och även se var begränsingar finns. IKT har avdramatiserats…

Jag tror också att sociala media- och mobiltelefonsvågen även har påverkat museimänniskors syn på förmedlingsmöjligheter med IKT. Eftersom många är privata användare av t ex Facebook, gör man också mer direkta kopplingar till yrkesarbetet.

  Lite annorlunda uttryckt: smartphones och sociala medier har kanske fungerat som en "interpretation" av IKT…många har nu fått en chans att förhålla sig till något som tidigare mest var ett ämne för "dataexperter"…

Ta alltid med slutanvändarna
Med enbart papper och penna kan man komma långt i att tänka kring "the visitor experience", vad gäller utveckling av digitala verktyg..vilket också var en tanke med workshopen. 

Detta är verktyg som alla kan använda och den stora fördelen med även så här enkla pappersprototyper, är att de på en gång genererar nya tankar, startar gestaltningsflöden och kan ge feedback på en idé innan man har startat taxametern på det digitala design- och programmeringsarbetet…

Inga av grupperna tog dock upp hur de ville hämta feedback från tänkta brukare! Detta var väl en slags kuggfråga i uppgiften: att enkla pappersskisser av digitala applikationer är ett verktyg för att på ett förstadium visa upp en idé för tänkta målgrupper..

Besökare med mobilguide i utställningen

Många museer står nu inför överväganden att tillämpa sociala medier i sin förmedling/kommunikationer, och mobiler eller t om appar för smartphones och surfplattor. Och trots att det kanske har blivit lättare att förhålla sig till digital kommunikation pga sociala media/app-explosionen, så behöver man alltid förankra koncept hos slutanvändare på ett så tidigt skede som möjligt. Museibesök är speciella situationer och bara för att vissa funktioner med smartphones är möjliga, är det inte säkert att dina besökare tycker de är relevanta för sitt besök.. 

På uppdrag av Världskulturmuseet i Göteborg (10) genomför jag fn en utvärdering av museets mobilguide samt intervjuar besökare i museets målgrupper om deras förväntningar på tillämpningar av sociala medier, smartphones och surfplattor i samband med utställningar. 

Som en del i undersökningen har vi tagit fram en webbenkät (11). Välkommen att besvara den du också!

Master’s Programme in International Museum Studies

"Museums and Digital Technologies"

Webbenkät: Nya upplevelser på museum

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 04: Skärm & rörlig bild06: Digitalguider & mobilt15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off

Fyra perspektiv på sociala medier

Del av webbplatsen för Odense Bys Museer, Danmark.

Vid “Museums & the Web 2011″ (1), som hölls 6-9 april i Philadelphia i USA, presenterade Nanna Holdgaard (2), doktorand vid Köpenhamns IT-universitet (3), sin analys av danska museers webbkommunikation (4).

I studien, som gjordes under 2010 har hon granskat 123 offentligt finansierade musei-, konst- och kulturarvsinstitutioner på webben, med särskilt fokus på deras bruk av sociala medier.

Danmark, liksom Sverige hör till de länder som har mycket hög andel social media-användare hos befolkningen. Närmare varannan dansk har användarkonto på Facebook (5), enligt Holdgaard som i sitt paper citerar Facebooks egna statistik.
Det är därför intressant att se hur museerna hanterar brukarmöten via sina etablerade webbplatser liksom i nya kommunikationskanaler som snabbt blivit populära hos allmänheten.

Skiftande ambition och envägskommunikation
Holdgaard ser tydliga skillnader mellan större och mindre museiinstitutioner, i ambitionerna att involvera webbesökare med hjälp av interaktiva inslag, multimedia, filmmaterial samt spel.

Intressant nog har 37% av sajterna, främst kulturhistoriska museer, enbart webbplatsinnehåll på danska. Konstmuseer kommunicerar i mycket större utsträckning på flera språk.

Skiftande ambitionsnivåer och satsningar går igen när det gäller bruket av sociala medier. Organisationssidor (institutionssidor) på Facebook dominerar danska museers bruk av sociala mediatjänster, följt av bloggar, ofta som delar av utställningsprojekt eller arkeologiska utgrävningsprojekt.

Men det som Holdgaard har observerat tydligt i sin studie, är frånvaron av tvåvägskommunikation med brukare på museernas sociala mediaplatser.

“..likers, friends and group members of the Danish museums, interact very little with the museums on Facebook, making few comments, likes, uploads, etc../ In relation to Danish museum blogs, a general finding is the low prevalence of user comments. The majority of the 11% of Danish museums with blogs on their websites have few comments or none at all.” (6)

Författaren menar att de sociala mediakanalerna, i första hand Facebook, används på ett traditionellt avsändarmanér. Museerna publicerar där kort information om programpunkter, guidade visningar, nya utställningar, föredrag osv, allt i syfte att försöka locka till fysiska besök på museerna. Endast ett fåtal har bjudit in till samtal om olika ämnen eller samlat in feedback  från brukare.

“The communication style is one-way centered, from the museum to the users, and it seems as if the online users are primarily thought of as future museum visitors for the onsite museum..” (7)

Vad Holdgaard säger är dels att de sociala mediernas potential för dialog med brukargrupper ännu inte utnyttjas i nämnvärd omfattning vid danska museer. Dels att webben och de sociala medierna ännu inte verkar uppfattas som en verklighetssfär i sig, utan webbinnehållet (fortfarande) har det fysiska museet och dess innehåll som utgångspunkt.

I en kort observation noterar författaren dessutom att en av de stora anledningarna för museer att finnas online, har hängt ihop med strävanden att göra digitaliserade samlingar tillgängliga och sökbara på nätet, med nationella webbportalsatsningar som t ex “Museernes samlinger” (8) och “KunstIndex Danmark” (9)
Men endast ett fåtal av museernas webbplatser lyfter fram sökningar i onlinesamlingar eller länkar till dessa gemensamma portaler, vilket är förvånande.

Twitterflöde om besök på danska museer

Målsättningar att börja föra dialog..

I en annan undersökning, “Kulturarven i Norden og de sociale medier” (10), utförd av Charlotte S.H. Jensen på uppdrag av Nordisk Centrum för Kulturarvspedagogik (11), besvarade 110 yrkespersoner vid nordiska musei- och minnesinstitutioner en webbenkät.

Även denna undersökning, som förutom Danmark även inkluderade Norge, Sverige och Finland, anger Facebook som den mest populära sociala medieplattformen hos museerna, följt av bloggar samt i viss mån Youtube.

42% svarade att den viktigaste anledningen att använda sociala medier är för att föra dialog med brukare. 40% anger marknadsföring och PR av t ex arrangemang och utställningar som det väsentligaste för mediet.

Även om svarsunderlaget är drygt hundra personer, är det intressant att yrkesfolk vid flera nordiska museer uppfattar brukardialog som den viktigaste kommunikationen i sociala mediatjänster. Eller åtminstone så finns målsättningen. Ett par respondenter har kommenterat att sociala medier främst används för PR. Men att målsättningen är att utveckla samtal med brukare, samt att utarbetande av riktlinjer för arbetet är på gång.

Rapporten innehåller även genomarbetade avsnitt om sociala medier och IKT-brukarmönster i Norden som är läsvärda.

F&o
uml;rväntningar hos användare?

Först IKT-forskarens observationer, sedan museimänniskornas syn – hur beter sig personer som faktiskt besöker museer på nätet, i bloggar och på mediasajter?

Danska kulturarvsstyrelsen (12) presenterade nyligen rapporten “Museernes Webbrugere”, en kvantitativ och kvalitativ studie av användare samt icke-användare av danska museiwebbplatser (13).

I studien, som utfördes av TNS Gallup (14), danska motsvarigheten till SIFO, presenteras resultatet av en enkätundersökning (N=2069) samt fokusgrupper med aktiva musei- och webbrukare (N=33).

Syftet med studien var att komplettera  de statliga museernas fysiska publikundersökningar med undersökning av webbesökare och deras feedback på museernas förmedlingsinsatser på nätet.

Rapporten, som även citeras av Holdgaard, delar in respondenterna i tre grupper: de som endast besöker museer fysiskt och mer sällan på nätet, regelbundna musei- och webbesökare samt de som varken går på museer eller besöker deras webbplatser. De tre grupperna är relativt jämnt fördelade bland svaren, 33%, 39% samt 27%.

80% av webbesökarna använder primärt museihemsidor för att förbereda sina fysiska besök. 62% använder sajter för att söka efter föremål, kolla i samlingar eller hitta information om utställningar. Mindre än 1% av webbesökarna deltar i sociala nätverk på museernas webbplatser.

De som har besvarat enkäten är alla vana eller t om mycket vana Internetanvändare. 92% använder nätet dagligen för privata ändamål. 36% av de som är aktiva på sociala mediasidor som Facebook och Twitter använder dessa varannan dag eller oftare. De som är mest aktiva i sociala medier är också den grupp som aldrig besöker vare sig museer eller museers hemsidor.
65% av dessa personer menar att museer inte intresserar dem och 26% anger att de inte har tid.

Kulturell privatsurfning är annars inte ovanlig: biografsidor och bibliotekswebbplaster är vanliga, även om gruppen användare är störst bland dem som också besöker museiwebblatser.

I fokusgrupperna kom andra intressanta delar fram. Många får inspiration att besöka museer eller museers hemsidor från andra platser än museet självt. Museer borde därför synas mer i både analoga och digitala medier, som i dagstidningar, i TV och på radio. Bland de som aktivt besöker museer finns även en stor grupp som väntar sig att museer huvudsakligen ska erbjuda upplevelser för lärande och kunskap.

“..brugerne af museernes hjemmesider er konservative i deres brug. Brugerne er mest optaget af at kunne få basale oplysninger om priser, åbnings tider mv. Brugerne af museernes hjemmesider bruger næsten altid hjemmesiderne fra en computer, oftest derhjemme og oftest for at forberede et besøg på det fysiske muse um. Flertallet af hjemme-sidebrugerne savner ikke noget på hjem mesiderne og brugernes interesse for, at museerne skal benytte sociale medier, er begrænset.”  (15)

Fast hur användarvänliga, egentligen, på en skala?
En fjärde vinkling, slutligen, på fenomenet sociala medier är inte dansk utan svensk. Post- och Telestyrelsen (16) publicerade nyligen en rapport om tillgänglighet i sociala medietjänster (17)

Tillgänglighetskonsulterna Funka.nu (18) har med hjälp av en expertpanel granskat bland annat teknik, struktur, gränssnitt, begriplighet och funktionalitet hos de fem största sociala mediewebbplatserna för närvarande: Facebook, Twitter, MySpace, YouTube och Flickr.
Dessutom har tio andra webbtjänster, t ex Google Wave, Linkedin och Delicious testats översiktligt (19).

Funka.nu har i sin rapport kommit till slutsatsen att inga av de undersökta sociala medierna kan rekommenderas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Ingen av sajterna får totalt underkänt, men utvärderarna menar bland annat att inkonsekvenser i webbtjänsternas struktur, navigering, funktionalitet och gränssnitt skapar problem både för personer med tekniska datorhjälpmedel samt personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Problem som även kan hindra andra användare från att bruka tjänsterna tillfredsställande.

En av de grundläggande funktionerna hos sociala mediatjänster är t ex att användare skapar egna användarkonton. Men de fem testade tjänsterna klarade inte av att registrera användare som använder hjälpmedel som t ex uppläsningsprogram eller navigering med enbart tangentbord. Att flera av tjänsterna enbart har engelsk text innebär dessutom extra svårigheter för personer med lässvårigheter.

Popstad Lund, Facebook-grupp

Användardialog på teknikens grund
De fyra refererade undersökningarna har sinsemellan haft olika utgångspunkter. Men det finns beröringspunkter som väcker frågor:

-skiljer sig förväntningarna på sociala mediers användning mellan olika användargrupper?
-varifrån har musei- och kulturarvssektorn hämtat sina förväntningar på de sociala mediernas
möjligheter?
- vad är en publik (kollektiv) institutions roll i ett sammanhang som främst drivs av individuell/privat samvaro och relationsband?
- beror avsaknad av dialogutbyte på museers nätverkssidor på hur museerna utformar sina budskap? Eller på att brukarna saknar intresse av att konversera med museer på nätet?

Det tycks finnas glapp mellan museer och besökare/användare på sociala nätverkssidor. Detta kan bero på bristande kompetens, bristande resurser, bristande intresse eller t om brister i utformningen av de sociala mediatjänsterna.

Ett problem kan vara begreppet “sociala medier”, som med sitt namn låter som en enhetlig paketlösning, när medierna i själva verket består av sinsemellan m
ycket olika typer av webbkommunikation.

Något som också tycks betonas för sociala medier är realtidskommunikationen. Det finns flera möjligheter att utveckla meningsfull kunskap från målgrupper via sociala medier. Men allt behöver inte vara i realtid eller i form av aktiva samtal. Ett sätt kan t ex vara att läsa vad föräldrar diskuterar och tipsar om för besöksmål i olika familjeforum. I en del fall rankas upplevelser om service och sevärdheter efter t ex turistbesök, även om detta ännu inte är så vanligt i Skandinavien.

Genom olika webbtekniska lösningar som ryms inom sociala mediaverktygen,  finns även möjligheter att länka in dialogrutor, kommentarformulär, omröstningar mm på vanliga hemsidor. Detta kan vara ett sätt att via nätet också bli synlig i andra miljöer, t ex hos samarbetspartners, än på den egna museiwebbplatsen.

De sociala medierna är i sin linda.  Under den korta tid som medierna har varit tillgängliga har tillräckliga erfarenheter ännu inte hunnit samlas in om hur nätverkstjänsterna kan tillämpas för museers publikutveckling. Däremot finns det flera exempel att inspireras av, som t ex Kulturen i Lunds popmusikgrupp på Facebook (20), en digital insamling och delande av upplevelser innan en utställning har öppnat.

Det skulle vara intressant att jämföra utfallet av sociala medier mellan museiorganisationer som redan integrerat besökarstudier och användarperspektiv i sin verksamhet, med de som ännu inte diskuterat dessa frågor. För trots att tekniken finns innebär det ju inte automatiskt att besökare och museer börjar föra dialog med varandra.

Hur vi hanterar och orienterar oss mot målgrupper i organisationen är lika viktigt, kanske viktigare än konton på de vanligaste nätverkssidorna…om man har perspektivet att IKT ska stödja human kommunikation och interaktion. När, senast, bjöd du in besökare att ge feedback på din visning /utställningsidé / ditt digitala projekt/ hela museets innehåll?

Besökare testar QR-koder i utställning på Edinburgh museum. Foto: victuallers2, flickr.com

Online Presence and the Act of Not Just Being There. The Use of Social Media by Danish Museums
Kulturarven i Norden og de sociale medier
Museernes Webbrugere
Tillgänglighetsgranskning av sociala medier

Se även:
Digidel

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 07: Webb & sociala medier10: Research15: Besökarstudier & publikutveckling16: Interaktionsdesign Comments Off

IKT & besökarstudier

Vad kan vara exempel på innovativ använding av IKT som undersökningsverktyg inom besökarstudie-området?

Förvånansvärt få inom besökarstudieområdet beskriver hur de eventuellt har tillämpat nya IKT-verktyg i sina undersökningar. Ibland ställs frågan i besökarstudiegruppernas olika e-postlistor utan egentliga svar. Och i visitor studies-litteraturen behandlas IKT-verktyg för publikundersökningar endast flyktigt (1).

Den nya boken "Social Design in Museums: The Psychology of Visitor Studies" verkar spännande, med närmare 500 sidor (2). Fast jag hade nog väntat mig ett kapitel om just nya digitala IKT-verktyg.

Stillsam "revolution"
Bara en så enkel sak som digitalkameror, som på ett stillsamt sätt har revolutionerat möjligheten att t ex enkelt dokumentera observationer av besökare i utställningar eller vid besöksmål. Även hygglig videodokumentation kan idag göras med ordinarie digitalkameror och distribueras vidare till kollegor. Att låta besökare själva fotografera sina museibesök med sina egna mobilkameror och vad de fokuserar på i sina motiv, kan ge ytterligare en vinkling för utvärdering av besökares upplevelser.

Andra förekommande inslag av IKT är naturligtvis kalkylprogram för inmatning av t ex enkätsvar. Idag kan vi dra nytta av kostnadsfria alternativ som Open Office (3) eller Google Dokument (4), med minst lika god funktionalitet för enklare statistikberäkningar som kommersiella programvaror.

Men i princip så utnyttjas dessa verktyg på liknande sätt som med analoga redskap… Det kanske är en sak att studera brukares interaktion med digitala tillämpningar, en annan att bruka digitala hjälpmedel som stöd vid användarundersökningar?

Vad är ett konkret exempel på nyskapande IKT inom besökarstudier? Hur kommer IKT att förändra arbetsmetoderna inom visitor studies?

GPS-logger

"Experience Tracking" med GPS-teknik
Vid Turismforskningsintitutet ETOUR (5), på Mittuniversitetet i Östersund (6) arbetar en grupp forskare med forskningsprojektet "Peak Experiences" som rör både besökarstudier och medskapande/användargenererade idéer till lösningar för besöksnäringar (7).

Delprojektet "Experience Tracking" syftar till att öka förståelse till beteenden i relation till olika publika upplevelserum. Vid den nyligen genomförda TUR-mässan (8) i Göteborg presenterades gruppens arbete med att observera besökares egna vägval vid skidanläggningar och vinterevent, via visitor tracking (9) med hjälp av GPS-teknik.

Besökare vid större vinterarrangemang har inbjudits att medverka i studien genom att bära en sk
passiv GPS-enhet (10), som loggade personernas positioner var tionde meter. Rörelserna inom och mellan områden lagrades i GPS-loggern. När besökarna lämnade tillbaka GPS-enheterna intervjuades de om sina besök och GPS-informationen laddades över till datorer för bearbetning. Projektet inleddes 2008 med studier av skidturister i Åre samt under stadsfestivalen Störsjöyran (11).

Åre torg. Foto: MattiPaavola (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Det intressanta med visitor tracking är förstås möjligheten att hitta besökmönster som pekar på att vissa delar vid en anläggning inte brukas. Eller besökarmönster som tidigare inte varit kända i en viss miljö. T ex har en ny grupp av sommarturister upptäckts i Åre, vilken utmanar bilden av besökare med aktiva friluftsintressen: personer som stannade i centrum och främst rörde sig mellan hotellet och torget och tittade på fjällutsikten från torgets kaféer (12).

En annan aspekt som framkommit i undersökningen är de sociala dimensionerna av turismen. Under skidskytte-VM samlades många i öltälten vid tävlingsupploppet.

"Det sociala återkommer hela tiden. Folk vill ta del av en atmosfär. Det är viktigt att skapa mötesplatser där folk kan prata, utan att störas av till exempel musik med hög ljudvolym." (13)

Intervjuer vid besöksmål. Foto: Paul Henningsson, musedia

Man kan hävda att en GPS-logger också i detta fall gör något som skulle kunna göras med hjälp av visuella observationer och anteckningar.

Fördelarna här är dock dels att en GPS-enhet i fickan inte gör sig lika påmind för testpersoner som en "forskare" i släptåg..dels möjligheten att snabbt få kvantitativa volymer av besökarmönster som kan studeras och jämföras med varandra. Samt att informationen förstås är digital från början och inte behöver matas in för hand. Vilket är både en tidsmässig vinst och minskning av riskerna för felinmatning av värden!

ETOUR-projektets studier med hjälp av GPS-enheterna är en lika smart som enkel idé. GPS-metoden skulle säkert kunna tillämpas vid större kulturhist
oriska besöksmål och platser, slottsparker och trädgårdsanläggningar med flera miljöer, förutsatt att den har tillräckligt hög detaljeringsgrad så att rörelser inom mindre ytor kan loggas (14).
 
Sedan behöver rörelseobservationer alltid kompletteras med intervjuer. Eftersom det inte går att helt förstå varför besökare eventuellt har förflyttat sig på ett visst sätt eller inte, utan att också fråga dem varför..

"Peak Experiences", ETOUR

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off

Hänryckning och andra mått på utställningsupplevelser..

Läser om besökarupplevelser i ett referat från årets bok- och biblioteksmässa (1).
I programpunkten  "Att bli hänryckt på museet" (2), arrangerad av Utställningsetsetiskt Forum (3), samtalade recensenten Pia Cederholm med utställningsproducent  Ulla Arnell, tidigare verksam vid bl a Riksutställningar (4).

Ett intressant samtal, Ulla är nyanserad och berättar bland annat om tankarna kring ett  utställningsprojekt, "Nattpäron" (5), som producerades med barn  som målgrupp, men som sedan visade sig vara omtyckt av besökare i alla åldrar.

Som Ulla säger, det är inte alltid lätt att förutse upplevelser  hos vare sig tänkt målgrupp eller genom att upprepa ens tidigare  erfarenheter. Utställningsmediet är ju en ganska speciell berättarform..mer av spelbräde än en linjär bok.

Det finns säkert personer som blivit hänförda av saker de sett  och upplevt i utställningar, även om jag i första hand tänker på ytterligare ett bra begrepp, som letar efter meningsfull svensk översättning:  att vara "enagaged"…( "Inne" i utställningen…"intensivt försjunken"?)  
Med ordet hänförd tänker jag även på  "blockbuster"-effekten, som kanske lika mycket handlar om "att ha varit där", uppleva något bland kanske tusentals andra, som själva föremålen i extremt populära (eller hypade)  utställningar i någon av våra världsstäder.

Men synd att uppfattningen om "utvärderingar" så ofta landar vid tanken om att det handlar om att besökare ska sätta betyg på en utställning. Och det har ju hänt en del på  besökarstudieområdet sedan 70-talet… (6)

Slutsatsen att utställningar kan visas på många platser, torg, i  väntsalar och skolor och inte bara museer, är förstås bra.. Kanske även på webben? När blev du hänryckt online, senast?!

"Att bli hänryckt på museet"

Se även:
Assessing learning in museum environments (PDF)

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat02: Utställningar & form15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off

Zoo och akvarier: trendbrott inom förmedlingsdesign

foto: thelanders flickr.com

I nordamerika genomfördes nyligen en djupintervju-undersökning bland utställningsansvarig personal vid akvarie- och djurparksanläggningar.

Utvärderingskonsulten Terry O’Connor (1), som utförde undersökningen, fick uppdraget av organisationen Association of Zoos and Aquariums (2) att ta reda på om och hur personal vid dessa besöksmål upplever att deras arbete med förmedling och kommunikation med besökare har förändrats under de senaste åren.

Akvarier och djurparker präglas av miljöer som har skapats för att hålla levande djurarter (”living collections”), där guidepersonal är en bärande del av förmedlingspedagogiken. Men även utställningsinslag, skyltning samt grafiska visualiseringsmedia har fått allt större betydelse för att beskriva miljöerna och innehållet för besökarna.

Några av frågeställningarna var: hur produceras utställningar och vilken personal deltar? Varifrån hämtas inspiration och nya idéuppslag? Vilka trender och tendenser finns inom upplevelsedesign vid dessa besöksmål?

36 personer verksamma vid 27 zoo- och akvarieanläggningar i USA och Kanada medverkade i undersökningen. Studien sammanfattades i nummer 102 av skriften Informal Learning Review (3). 

Så här beskriver intervjupersonerna sitt utställningsarbete idag:

- förmedling är mer målinriktad och fokuserar på dels berättelseframställningar, dels budskapsinnehåll

- utställningsplanering och produktion utgår aktivt från att skapa besökarupplevelser – med målet att beröra besökares hjärtan, hjärnor och attityder..

- interpretation, utställningsdesign och teknisk produktion hänger samman med varandra

- utformning av skyltar och grafisk visualisering utformas av personer med kunskaper i besökares/användares lärande i upplevelsemiljöer

- besökarstudier används löpande före, under och efter produktioner och program, såväl för hela anläggningar som vid enskild monterdesign

-mindre mängd text och större textstorlek på skyltar

-text och skyltinnehåll delas upp med slående rubriker

-rörliga bilder på storbildsskärm och kreativa projektionslösningar
ersätter statiska illustrationer

-fler inslag av interaktiva installationer, både digitala och analoga, vid olika montermiljöer

-mer genomarbetat flerspråkigt innehåll i skyltning och via bärbara digitala enheter och mobiltelefoner

——————————–

Resultatet är kanske inte revolutionerande för en person som har följt utvecklingen inom museiområdet de senaste 10 åren (4): som inneburit tydligare fokus på pedagogik vid utställningsproduktion, IKT i förmedling, interaktiv kommunikation och utgångspunkt i besökares upplevelser, vid planering av innehåll och gestaltning.

Flera intervjupersoner menade också att museer var viktiga inspriationskällor för utställningskommunikaiton. Det förekommer också i större utsträckning att akvarier och zoo har mer museala inslag, för att med hjälp av kulturföremål och berättelser sätta upplevelsen av djur och natur också i kulturellt sammanhang.

Andra idéer hämtas från media-, underhållnings- och spelindistrin (som i USA ibland kallas "the interpretation industry" – vilket ungefär betyder "upplevelseindustri" på svenska).

Tidigare "domedagsförmedling" om utrotningshotade djur har också ersatts av att i högre grad berätta proaktivt om vad som gjorts för att rädda djur, vad människors och institutionernas insatser har betytt för att säkra djur och naturvård och så vidare. 

Terry O’Connor skriver också att en gemensam trend bland zoo- och akvarieanläggningar är diskussioner om hur IKT-inslag kan användas för att stödja interaktion mellan familjemedlemmar och mellan olika grupper av familjebesökare.

Studien ger samtidigt en tänkvärd bild av hur ”förmedlingsrummet” faktiskt har vuxit, berikats. Och illustrerar även något som man mera sällan diskuterar: förmedlingspersonalens lärande kring sin egna verksamhet.

Förståelsen för att någonting har hänt i kommunikationen med besökare blir dessutom ännu tydligare när den ställs bredvid intervjupersonernas beskrivningar av hur de brukade arbeta tidigare…  

Hur utställningar vid zoo och akvarier utformades och producerades för inte så länge sedan:

- förmedling och pedagogik lades till som aktivitet efter att utställningar hade producerats

- förmedlingsinnehåll utformades och författades främst av naturvetenskaplig personal

- förmedlingsinnehåll betonade fakta och information om djur och naturvårdsarbete, samt naturhistoriska perspektiv

- utställningar dominerades av text, mycket text

- grafiska illustrationer och bildserier av fotografier användes för att visa rörelse/förlopp

- utställningar och program riktade sig till ospecifik publik, till "alla"

- sakkunniga intendenter guidade besökare

- olika utställningar strävade efter inbördes enhetlig form / design

- val av skyltmaterial som skulle stå lång tid, i praktiken permanent, med skadetåliga material som emalj

- fokus på utrotningshot mot djur och natur, miljöförstörings- och katastrofbudskap

- envägskommunikation, föreläsande ton

Akvariet vid Nordsjömuseet, Hirtshals. Foto: musedia

Det finns många likheter mellan museers förmedlingsinsatser och hur andra typer av publika besöksmål arbetar pedagogiskt. Men när museer eller science centers diskuterar framtidsperspektiv lyfts sällan erfarenheter från olika ”kusiner” på området, t ex från botaniska trädgårdar, slott, naturum och akvarier.Vad kan likheter och eventuella olikheter lära oss?

Trends in Zoo and Aquarium Exhibit Interpretation (PDF)

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 10: Research12: Interpretation13: Museivetenskap14: Museipedagogik15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off

Brukarorientering på bibliotek – del 2

Pojke som läser en bok på en sittsäck. Foto: phaewilk, Morguefile.com

Regionbiblioteket i Halland (1) har under ett drygt års tid arbetat med projektet "Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil" (2).

Syftet har varit att undersöka icke-brukares uppfattningar, dvs vilka som inte känner till vad biblioteken erbjuder eller som anser att bibliotek inte är intressanta för dem (3). Målsättningen är att utveckla en ny kommunikationsstrategi för Hallands bibliotek, baserat bland annat på kunskaper om olika användares och icke-användares prefereneser, attityder och synpunkter efter undersökningsarbetet.

I arbetet har ingått seminarier, studiebesök, praktiska workshops i brukarutvärdering med personal samt undersökningar av icke-brukares uppfattningar om biblioteken. I en telefonundersökning, genomförd av konsultföretaget Jema Rådgivning (4), intervjuades totalt 800 personer i närområden kring fyra kommunbibliotek i Halland: stadsdelsbiblioteket Vallås i Halmstad (5), Onsala bibliotek (6), biblioteken i Laholms kommun (7) samt i Hylte kommun (8).

Undersökningen visar bland annat att en stor del av dem som ej besöker biblioteken, vare sig fysiskt eller via nätet, anser att biblioteken är viktiga och värdefulla även om de själva ej brukar dem. Men icke-användare betyder samtidigt inte att personerna inte läser böcker, tidningar, ser filmer eller spelar spel. Flera läser gärna och lyssnar på musik, men har tillgång till böcker, skivor och spel via andra kanaler än bibliotekets.

Erfarenheterna från "Synliggör biblioteket" kommer att presenteras vid en konferensdag i Halmstad den 8 september (9).
Dessutom medverkar Sollentuna bibliotek (10) och berättar om sitt arbete med att uveckla bemötande av besökare, från passiva till medskapande brukare, det sk. "bredvid-perspektivet" (11). 

"Konsten att synliggöra bibliotek" 
Regionbiblioteket i Halland 
Sollentuna bibliotek

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 10: Research11: Konferenser15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off