Generic Learning Outcomes – utvärderingsmodell som vinner gillande

Akademikerfacket för kultur och kommunikation, DIK (1), delar ut sitt stipendium för år 2011:s bästa kulturuppsats till Anna Jönsson och Emma Peterson (2), för sin masteruppsats "Det angelägna museet – GLO ett språk för förändring?" (3).

Uppsatsen, som skrevs inom ABM-programmet vid Lunds universitet (4), undersöker tillämpningar i Sverige av den pedagogiska utvärderingsmetodiken "Generic Learning Outcomes", utvecklad av brittiska Museum, Libraries & Archives Council (5), inom utvecklingsprojektet "Inspiring Learning for All" (6).

Ur DIK:s motivering:
"Uppsatsen Det angelägna museet – GLO ett språk för förändring behandlar ett ämne som är aktuellt och efterfrågat i kultursektorn och angeläget för stora delar av det kulturpolitiska fältet. Jönsson och Peterson angriper problematiken och diskussionen om hur man kan mäta kultursektorns verksamheter med en väl genomförd analys som återkopplar till frågeställningarna. Uppsatsen är föredömligt välskriven och väldisponerad där författarna visar på mognad och kritisk distans till sitt ämnesområde utan att förlora i engagemang." (7)

Besökare vid Ale stenar. Foto: Paul Henningsson, musedia

Del av utställningar på Sjäfartsmuseet, Göteborg. Foto: Paul Henningsson, musedia

GLO-metoden, som nyligen kompletterades med GSO; "Generic Social Outcomes" (8), är ett verktyg för att på ett identifiera, dokumentera, beskriva och förstå de lärprocesser som präglar brukares interaktion med kultur och kulturarv. 

Den ger möjlighet att kartlägga och påvisa praktiskt, hur brukare lär inom informella lärandesammanhang. Detta är ett område som allmänt är mindre utforskat än det formella lärande-området, och därför ett spännande verktyg för att också dela med sig och inspirera kollegor, samarbetsparter och beslutsfattare med. I och med att utvärderingsverktyget bygger på universella kriterier, så kan modellen användas brett och även vid jämförelser av publika pedagogiska verksamheter.

Sedan uppsatsen skrevs, har författarna haft chansen att medverka vid olika museipedagogiska sammanhang, bland annat inom Cresco-programmet (9).

- Den feedback vi fått hittills är att det är uppskattat med den teoretiska bakgrunden till GLO uppsatsen ger, och några av våra informanter uttrycker också att det är roligt och intressant att se sin fortbildning utifrån, via våra ögon, berättar Anna Jönsson för MuseiTeknik.

Ung besökare som utforskar en experimentstation. Foto: Paul Henningsson, musedia

Nationellt GLO-projekt museum/skola
Ytterligare ett erkännande av metodutveckling för musei-, konst och kulturarvspedagogik, med fokus på brukarstudier, är det uppdrag som Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (10) nyligen har fått av Kulturrådet (11).

Ur NCK:s senaste nyhetsbrev (12) saxar vi att de under tre år kommer att leda projektet "Skolan och museerna", tillsammans med Malmö museer (13), Kalmar läns museum (14), Sörmlands museum (15), Jamtli (16) och Historiska museet (17). I fokus står effekterna av den statliga satsningen "Skapande skola" (18) som kommer att analyseras med just GLO-verktyget. 

MLA har visserligen nu upphört..men GLO kan fortsätta inspirera. Och det ska bli spännande att följa det ökade intresset för pedagogiska brukarundersökningar på det svenska musei- och kulturarvsområdet. Grattis till stipendiet, Anna och Emma!


"Det angelägna museet – GLO ett språk för förändring?"
NCK
Inspiring Learning for All

What Is Your Learning Style?
  

FacebookTwitterGoogle+Share
Publicerat under rubrikerna: 01: Nyheter & saxat10: Research14: Museipedagogik15: Besökarstudier & publikutveckling Comments Off